Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interconnecting /,intəkə'nektiη/  

  • Tính từ
    thông với nhau, nối liền nhau
    an interconnecting corridor
    một hành lang nối liền các phòng với nhau