Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interconnectedness /'intəkə'nektidnis/  

  • Danh từ
    tình trạng nối liền với nhau; tính chất nối liền với nhau; tính chất liên kết
    the interconnectedness of the socialist countries
    tính chất liên kết của các nước xã hội chủ nghĩa