Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interconnected /,intəkə'nektid/  

 • Tính từ
  liên kết với nhau, liên hệ với nhau
  I see these two theories as somehow interconnected
  tôi thấy hai thuyết này có điểm liên hệ với nhau

  * Các từ tương tự:
  interconnectedness