Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knitting needle /'nitiηni:dl/  

  • que đan