Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knitting machine /nitiηmə'∫i:n/  

  • máy đan, máy dệt kim