Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nói lắp bắp; nói liến thoắng
  nó nói lúng búng những gì đó mà tôi cho là một lời xin lỗi
  Danh từ
  lời nói lắp bắp, lời nói lúng búng

  * Các từ tương tự:
  jabberer