Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mở rộng
    enlarged meeting
    cuộc họp mở rộng