Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expound /'ikspaʊnd/  

 • Động từ
  trình bày chi tiết
  expound a theory
  trình bày chi tiết một học thuyết

  * Các từ tương tự:
  expounder