Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  biên tập
  biên tập một vở kịch của Shakespeare để dùng ở nhà trường
  chủ biên
  (+ out) cắt xén
  chắc là họ đã cắt xén đi một số chỗ trong cuộc phỏng vấn

  * Các từ tương tự:
  editing key, editing pad, editing subprogram, editing VTR (video tape recorder), edition, editor, editor program, editor-in-chief, editorial