Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hót líu lo, ríu rít (chim); kêu chí chóe (khỉ)
  chim sẻ ríu rít trên cây
  chatter [away (on)] [about something]
  nói huyên thuyên, nói luôn mồm
  chatter [together]
  lập cập (răng đập vào nhau vì lạnh…)
  Danh từ
  sự nói huyên thuyên, sự nói luôn mồm
  tiếng líu lo, tiếng ríu rít (chim); tiếng kêu chí chóe (khỉ)

  * Các từ tương tự:
  chatter-resistant, chatterbox, chatterer