Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clatter /'klætə[r]/  

 • Danh từ
  (số ít)
  tiếng lóc cóc, tiếng lách cách
  the clatter of horse's hoofs
  tiếng lóc cóc của vó ngựa
  the clatter of a typewriter
  tiếng lách cách của máy chữ
  Động từ
  [làm] kêu lóc cóc, [làm] kêu lách cách
  don't clatter your knives and forks
  đừng để dao nĩa chạm vào nhau kêu lách cách

  * Các từ tương tự:
  clatter down, across, in, clatterer, clatteringly