Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chatterbox /'t∫ætəbɒks/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ) người nói huyên thuyên, người ba hoa; đứa trẻ lắm mồm