Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chatterer /'tʃætərə/  

  • Danh từ
    người ba hoa, người hay nói huyên thiên