Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    [noncount] :the activity of hunting seals

    * Các từ tương tự:
    sealing wax