Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

substantiation /sə,bstæn∫i'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự chứng minh