Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ấn, dấu (dùng thay chữ ký…)

    * Các từ tương tự:
    signet ring