Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attestation /,ætə'stei∫n/  

  • Danh từ
    sự chứng nhận, sự chứng thực, sự nhận thực
    giấy chứng nhận