Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

authentication /ɔ:,θenti'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự xác nhận là đúng, sự xác nhận

    * Các từ tương tự:
    authentication code