Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

validation /,væli'dei∫n/  

  • Danh từ
    sự hợp thức hóa