Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

escutcheon /i'skʌt∫ən/  

 • Danh từ
  tấm khiên có gắn huy hiệu
  a blot on one's escutcheon
  xem blot

  * Các từ tương tự:
  escutcheoned