Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ratification /rætifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự phê chuẩn