Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của plural)
    số nhiều (về ngữ pháp)

    * Các từ tương tự:
    Pl, pla, placability, placable, placably, placard, placarder, placate, placater