Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corroboration /kə'rɒbə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự xác nhận, sự chứng thực