Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

verification /,verifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự thẩm tra
    sự xác minh
    chứng cứ