Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affirmation /,æfə:'mei∫n/  

  • Danh từ
    sự khẳng định
    lời khẳng định
    sự long trọng tuyên bố trước tòa (mà không tuyên thệ)