Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ withdrew; withdrawn
  rút, rút khỏi
  rút tay ra khỏi túi
  rút, rút lui
  rút quân khỏi một vị trí
  rút một số tiền ra
  cho một đứa bé thôi học
  rút, rút lại
  rút một lời tố cáo
  (pháp lý) sự huỷ bỏ; sự thu hồi
  huỷ bỏ một lệnh; huỷ bỏ một đn đặt hàng
  kéo (màn)
  Nội động từ
  rút lui (khỏi một ni)
  after dinner they withdrew
  sau bữa com họ rút lui
  (quân sự) rút quân
  ra, rút ra
  rút ra khỏi một hội