Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nguyện từ bỏ, từ bỏ
  abjure one's religion
  từ bỏ đạo

  * Các từ tương tự:
  abjurer