Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disavow /,disə'vaʊ/  

  • Động từ
    chối, không nhận
    nó chối không tham dự gì vào âm mưu đó cả

    * Các từ tương tự:
    disavowal