Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undercurrent /'ʌndə,kʌrənt/  

  • Danh từ
    dòng chảy ngầm
    trào lưu ngầm
    an undercurrent of discontent
    một trào lưu bất mãn ngầm