Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chiều hướng, xu hướng
  the trend of prices is still upwards
  chiều hướng giá cả hãy còn tăng
  theo những xu hướng mới nhất về thời trang
  set a (the) trend
  khởi xướng một kiểu, một mốt, một phong cách
  Động từ
  có chiều hướng, có xu hướng
  giá nhà cửa có chiều hướng tăng lên

  * Các từ tương tự:
  Trend output path, Trend stationary process (TSP), trend-setter, trend-setting, trendie, trendily, trendiness, trending, trendsetting