Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undertow /'ʌndətəʊ/  

  • Danh từ
    dòng chảy sâu (hướng ngược dòng chảy mặt)