Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động từ số ít hoặc số nhiều)(khẩu ngữ) như vibraphone
    (số nhiều)(từ lóng) như vibrations
    strange vibes
    những rung cảm kỳ lạ