Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resonance /'rezənəns/  

  • Danh từ
    sự vang âm
    (vật lý) cộng hưởng
    acoustic resonance
    cộng hưởng âm thanh