Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tuneful /'tju:nfl/  /'tu:nfl/

  • Tính từ
    du dương

    * Các từ tương tự:
    tunefully, tunefulness