Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tunefully /'tju:nfəli/  /'tu:nfəli/

  • Phó từ
    [một cách] du dương