Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

catchy /kæt∫i/  

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    hay và dễ nhớ (điệu nhạc)