Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harmonic /hɑ:'mɒnik/  

 • Danh từ
  (âm nhạc) âm bội
  Tính từ
  hài hòa, du dương

  * Các từ tương tự:
  harmonica, harmonics