Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thể thao) giải thưởng, cúp
    chiến lợi phẩm; kỷ vật
    một bộ gạc hươu và các kỷ vật khác