Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự du lịch; cuộc du lịch
  sự dời chỗ, sự di chuyển
  (điện ảnh) sự quay phim trên giá trượt
  Tính từ
  (thuộc) sự đi đường, (thuộc) sự du lịch, (thuộc) sự du hành
  nay đây mai đó, đi rong, lưu động