Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expedition /,ekspə'di∫n/  

 • Danh từ
  cuộc viễn chinh; đoàn viễn chinh
  cuộc thám hiểm; đoàn thám hiểm
  sự nhanh chóng, sự chóng vánh
  chúng tôi thực hiện các mệnh lệnh của thuyền trưởng với tất cả sự nhanh chóng có thể được

  * Các từ tương tự:
  expeditionary, expeditionist