Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expeditionary /,ekspə'di∫ənəri/  /,ekspi'di∫əneiri/

  • Tính từ
    viễn chinh; thám hiểm
    an expeditionary force
    lực lượng viễn chinh