Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tourism /'tʊərizəm/ /'tɔ:ərizəm/  

  • Danh từ
    sự du lịch
    dịch vụ du lịch
    the country depends on tourism for much of its income
    phần lớn thu nhập quốc gia phụ thuộc vào kinh doanh dịch vụ du lịch