Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc hành trình dài (bằng tàu thủy hay máy bay)
  make a voyage across the Atlantic
  thực hiện một cuộc hành trình qua Đại Tây Dương
  Động từ
  du hành
  du hành vào vũ trụ

  * Các từ tương tự:
  voyager, voyageur