Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voyager /'vɔiidʒə[r]/  

  • Danh từ
    người du hành xa bằng đường biển