Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excursion /ik'skɜ:∫n/  /ik'skɜ:rʒn/

 • Danh từ
  cuộc đi chơi, cuộc tham quan
  cuộc đi, cuốc đi
  a shopping excursion
  cuốc đi mua sắm

  * Các từ tương tự:
  excursion train, excursion-rates, excursional, excursionist