Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường trong từ ghép) đã đi nhiều, đã từng đi đây đi đó; bôn ba từng trải
    có nhiều người qua lại (về con đường)