Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    căng (dây)
    căng thẳng (thần kinh…)

    * Các từ tương tự:
    tauten, tautly, tautness, tautochrone, tautologic, tautological, tautologise, tautologist, tautologival