Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tautologist /tɔ:'tɔlədʤist/  

  • Danh từ
    người hay dùng phép lặp thừa