Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (logic học) (thuộc) hằng đúng, hằng hiệu