Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường vị ngữ)
    ngăn nắp, gọn gàng
    get the room all nice and shipshape
    làm cho căn phòng đẹp đẽ và gọn gàng